Escola Túrbula

BETA - Web en construcció

 • Incrementar grandària de la font
 • Grandària de la font predeterminat
 • Decrementar grandària de la font

Horari de Secretaria
Matí: de dilluns a divendres de 9h a 12:30h
Tarda: dilluns, dimarts i dijous de 15h a 17:30h. Tancada dimecres i divendres.

 

Resultats de l'escrutini de la mesa electoral de pares i mares

Correu Imprimir PDF

Efectuades les votacions, s’ha procedit a l’escrutini de vots, que ha donat els següents resultats:

PARE O MAREVOTS
ESCALERA GORDO, OLGA37
ROMERO BELTRÁN, JOSÉ46

Per tant, són proclamats electes els candidats amb major nombre de vots:

ESCALERA GORDO, OLGA
ROMERO BELTRÁN, JOSÉ

Presentació de reclamacions: 26/11/2014 fins les 13 h.

 

Resultats de l'escrutini de la mesa electoral d'alumnes

Correu Imprimir PDF

Efectuades les votacions, s’ha procedit a l’escrutini de vots, que ha donat els següents resultats:

ALUMNEVOTS
FAKIRI, SOHAYLA (ESO3)46
FERNANDEZ SAMPER, MARIA (ESO3)44
JUANAS RINCÓN, IKER (ESO2)59
RODRIGUEZ ZAPATA, NAIARA (ESO2)24
SANCHEZ CUERVO, LLUÍS (ESO3)20
SISTAC CAMACHO, JAVIER (ESO2)81
VERDUGO PURÓN, POL (ESO2)82

Per tant, són proclamats electes els candidats amb major nombre de vots:

SISTAC CAMACHO, JAVIER (ESO2)
VERDUGO PURÓN, POL (ESO2)

Presentació de reclamacions: 26/11/2014 fins les 13 h.

 

Loteria de Nadal de l'Escola 2014

Correu Imprimir PDF

Número 31.118

Disponible a l'administració de Loteria núm. 5 de Sant Adrià de Besòs. (Avinguda de les Corts Catalanes, 12).

 

Sortida a Can Putxet - P5

Correu Imprimir PDF

Els nens i nenes de P5 van anar d'excursió a Can Putxet (Sant Celoni) per a conèixer les característiques i curiositats d'aquesta època de l'any, LA TARDOR.
Van caminar per un petit bosc, una petita granja d’animals i, finalment, van arribar als castanyers. Van collir les castanyes que la "MARIA LA CASTANYERA" va torrar.

Feu click a "Llegir més" per veure més fotos

Llegir més...
 

Sortida al Zoo - 4t de Primària

Correu Imprimir PDF

Hola famílies.

Dijous 13 de novembre de 2014, els alumnes de Quart de Primària van anar al zoo. Van gaudir molt veient tota la diversistat d'animals i l'espectacle de dofins. A més, van fer un taller per treballar els rèptils i els amfibis que els va encantar. Aquí teniu unes fotografies que ho demostren.

Fina i Ruth.

 

Renovació del Consell Escolar del Centre - Curs 2014/15

Correu Imprimir PDF


D'acord amb la Resolució ENS/2160/2014, de 16 de setembre, per la qual s'estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres concertats (DOGC 6716, de 29.09.2014), abans del 23 de desembre de 2014 ha de quedar constituït el consell escolar resultant del procés de renovació de la meitat dels seus membres.

A continuació adjuntem un extracte del Reglament de Règim Interior del Centre i de les normes reguladores de l'elecció. Tota la informació relativa al procés es podrà consultar al tauló d'anuncis del centre.

Consell Escolar del Centre

El consell Escolar del Centre és l'òrgan de participació de la comunitat educativa escolar en el govern dels centres docents concertats, amb funcions en diferents àmbits de l'organització del centre, com ara la programació general anual i el seguiment i l'avaluació de les activitats. Es regeix pel que disposa la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'Educació, per les normes que s'estableixen al Reglament de Règim Interior del Centre i per la resta de normativa d'aplicació en tot allò que no estigui regulat.

Composició del Consell Escolar

Composen el Consell Escolar del Centre setze persones:

 • a) El Director
 • b) Tres representants del Titular del Centre.
 • c) Quatre representants dels professors.
 • d) Quatre representants dels pares, mares o tutors dels alumnes dels nivells concertats (Parvulari, Primària, E.S.O. i Cicles formatius concertats), dels quals un podrà ser designat per l'A.M.P.A.
 • e) Dos representants dels alumnes d'E.S.O. o cicles formatius (Comerç, Pròtesis Dentals)
 • f) Un representant del personal d'administració i serveis.

Renovacions

Aquest procés electoral es convoca per renovar la meitat del Consell i permetrà escollir:

 • Dos representants dels professors i professores
 • Dos representants dels pares i mares
 • Dos alumnes

Pares i Mares elegibles

Pares i mares que tenen fills escolaritzats en els nivells concertats del centre (Parvulari, Primària, E.S.O. i els Cicles Formatius Comerç (GM) i Pròtesis dentals (GS)).
El dret d'ésser elector i elegible és dels pares i de les mares. Per tant, poden exercir-lo indistintament el pare o la mare. Quan es tracti de pares separats l'exercirà aquell que tingui legalment la pàtria potestat o la tutoria legal. La mare soltera l'exercirà per si mateixa.

Professors elegibles

Els que figurin a la nòmina del pagament delegat.

Personal d'administració i serveis elegible

Personal de neteja, cuina, administració, consergeria i resta de personal auxiliar.

Alumnes elegibles

Són alumnes electors i elegibles els que cursen Educació Secundària Obligatòria o algun dels Cicles Formatius concertats del centre (Comerç i Pròtesis dentals) el dia de l'elecció.

Durada del càrrec de Conseller

La condició de membre del Consell Escolar del centre serà per quatre anys, tot i que cada dos anys es procedirà a la renovació de la meitat dels membres representatius dels sectors de professors, pares i alumnes.

Baixes de membres del Consell Escolar

Si es produeix alguna baixa d'un conseller, es cobrirà amb la persona o persones del mateix grup que segueixi als electes en nombre de vots obtinguts a les darreres eleccions, segons consti a les corresponents actes. La durada d'aquests càrrecs s'estendrà fins les següents eleccions.

Publicitat de cens i reclamacions

Els censos es publicaran al tauló d'anuncis del Centre, situat a l'entrada principal de l'escola. Convé consultar les dades que hi consten per tal de poder efectuar les reclamacions i les impugnacions oportunes, que s'hauran de formular mitjançant escrit adreçat al director del centre dins el període establert. La Junta Electoral estudiarà els fonaments de cada reclamació i la resoldrà bé rebutjant-la bé corregint l'error denunciat, informant a l'interessat sobre la solució raonada de la seva reclamació.

Junta electoral

El procés de renovació del Consell Escolar, promogut pel titular del centre, comptarà amb una junta electoral que serà l'encarregada de vetllar pel seu correcte desenvolupament.
Aquesta junta és formada pels següents membres:

 • Rep. del titular: Rafael Garcia Olba (president)
 • Director: Jordi Garcia Olba
 • Professora (secretària): Antònia Cañadas Rodriguez
 • Pare/mare: Josep Romero Beltrán
 • Alumna: Maria Gonzalez Richart

Meses electorals: Constitució i funcionament

Les meses, a més del Director que les presideix, es composen per:

 • Mesa de professors: el professor de més i el de menys antiguitat dels que composen el cens.
 • Mesa de pares: quatre pares o mares designats per sorteig.
 • Mesa dels alumnes: dos per sorteig.

Si ho sol·liciten a la mesa, pares, professors i alumnes podran actuar com interventors d'una candidatura, a proposta de la candidatura respectiva.

Calendari electoral


1.- Elaboració i exposició dels censos: Des de l'11 fins el 17/11/2014
2.- Presentació de reclamacions al cens: Fins el 17/11/2014 a les 13 h
3.- Resolució de reclamacions al Cens: 17/11/2014 a les 17 h
4.- Presentació i publicació de candidatures: Fins el 20/11/2014 a les 17 h
5.- Impugnacions de candidatures: 21/11/2014 fins a les 13 h
6.- Publicació definitiva de candidatures: 21/11/2014 a les 17 h
7.- Votacions: 25/11/2014
8.- Escrutini i proclamació dels electes: 25/11/2014
9.- Presentació de reclamacions: 26/11/2014 fins les 13 h
10.- Constitució del Consell Escolar: 03/12/2014 a les 19 h.


Normes reguladores de l'elecció

 1. Publicats els censos, s'iniciarà la presentació de candidatures dins el termini establert a través dels models de sol·licitud de proclamació de candidats per a cada sector que es trobaran a Consergeria i a Secretaria del Centre. Les Candidatures es presentaran a la Junta Electoral directament o mitjançant els representants del grups corresponents. A cada sol·licitant se li lliurarà una còpia segellada de la sol·licitud.
 2. El vot serà personal, directe i secret.
 3. Es consideraran nuls els vots emesos a favor d'una persona que no consti com a candidat oficial.
 4. A les paperetes de vot de cada grup hi constarà el nom i cognoms del o dels candidats i candidates per ordre alfabètic.
 5. Els electors donaran el seu vot als candidats mitjançant una creueta al costat del nom de cada candidat.
 6. Es poden donar tants vots com llocs a renovar a cada sector (a les paperetes es recordarà).
 7. Per tal d'avaluar la participació, es computaran tant el nombre de persones que han dipositat la corresponent papereta per cada grup com el nombre total de vots rebuts pels candidats.
 8. El president comprovarà que el votant és inscrit en el cens corresponent, on deixarà constància que ha votat. Finalitzat el temps fixat en cada cas per la votació, es verificarà l'escrutini.
 9. El president comprovarà que el nombre de paperetes introduïdes a l'urna, coincideix amb el nombre de votants i procedirà a la lectura dels elegits. El Secretari i els interventors, si n'hi haguessin, aniran prenent nota. Acabada la lectura de les paperetes, es desestimaran els vots nuls i es computaran els obtinguts pels que tinguin la condició de candidats.
 10. Els resultats de les eleccions s'obtindran per la suma dels vots realitzats a cada candidat a les corresponents paperetes de vot.
 11. Si algun sector no escollís als seus representants per causes a ell mateix imputables (p.e. falta de candidats o de vots), el Consell Escolar es constituiria igualment amb els representants dels altres grups.

Atentament, Jordi Garcia Olba
President del Consell Escolar
Sant Adrià, novembre de 2014


El que pares, mares, alumnes i professors hem de saber o fer

 1. Consultar el calendari del procés electoral
 2. Consultar el cens electoral provisional publicat per la direcció del centre.
 3. Consultar el cens definitiu.
 4. Presentar les reclamacions al cens en cas que no hi consteu.
 5. Presentar-vos com a candidats a formar part del consell escolar.
 6. Conèixer si heu estat designats membres de la mesa electoral.
 7. Consultar les candidatures presentades.
 8. VOTAR


Podeu trobar més informació del procés als següents portals:


 


Página 1 de 33