Escola Túrbula

 • Incrementar grandària de la font
 • Grandària de la font predeterminat
 • Decrementar grandària de la font
Inici Accés a Cicles Formatius

Accés a Cicles Formatius


Curs Específic per a l'Accés als Cicles de Grau Mitjà

Aquests estudis permeten a les persones que el superen l'accés directe als cicles de grau mitjà de formació professional inicial; en el cas dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny permet l'exempció de la part comuna de la prova d'accés i en el cas dels ensenyaments esportius, l'exempció de la prova d'accés de caràcter general.

Les matèries del curs s'estructuren en tres àmbits: àmbit de la comunicació (COM), àmbit social (SOC) i àmbit cientificotecnològic (CTE).

La durada mínima d'aquest curs és de 600 hores. (setembre-juny)

Horari de 9:00 a 13:00h de dilluns a divendres

La distribució de les matèries per àmbits i hores setmanals és la següent:

Matèries obligatòries:

 • Comunicació en llengua catalana i llengua castellana: 5 hores (COM)
  • Llengua catalana: 2 hores
  • Llengua castellana: 2 hores
  • Estructures lingüístiques comunes a les dues llengües: 1 hora (s'avalua conjuntament amb llengua catalana)
 • Llengua anglesa: 3 hores (COM)
 • Ciències socials i ciutadania: 3 hores (SOC)
 • Tutoria i orientació: 1 hora (SOC)
 • Matemàtiques: 3 hores (CTE)

Total d'hores obligatòries: 15

Matèries opcionals*

 • Ciències de la naturalesa: 3 hores (CTE) (ofertat pel Centre)

Total d'hores optatives: 3

Total d'hores de curs: 18

La qualificació de cada matèria serà numèrica, entre 1 i 10.

La qualificació de cada àmbit serà la mitjana de les qualificacions de les matèries que el componen ponderades per les respectives hores lectives setmanals i serà numèrica, entre 1 i 10.

La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les qualificacions dels àmbits expressada amb 2 decimals, i serà positiva si la qualificació és de 5 punts o superior. Cal obtenir un mínim de 4 punts en cadascun dels àmbits perquè se'n faci la mitjana.

La superació d'aquest curs té els efectes següents:

 • Accés directe a qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional inicial.
 • Exempció de la part comuna de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny (però no de la part específica, que l'alumnat haurà de superar).
 • Exempció de la prova d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial.

 • Curs de preparació per a la incorporació als Cicles Formatius de Grau Superior

  Aquests estudis permeten a les persones que el superen l'accés directe als cicles formatius de formació professional inicial de grau superior; en el cas dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, permet l'exempció de la part comuna de la prova d'accés, i en el cas dels ensenyaments esportius, l'exempció de la prova d'accés de caràcter general.

  Poden accedir a aquest curs les persones que tinguin el títol de tècnic o tècnica i també les persones que estiguin cursant un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional inicial.
  També poden accedir-hi les persones que tinguin el títol de tècnic o tècnica d'un cicle de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o d'ensenyaments esportius.

  La durada mínima d'aquest curs és de 700 hores. (setembre-juny)

  Horari de 9:00 a 13:30h de dilluns a divendres.

  El curs s'organitza en dues parts, la comuna i l'específica. En la part específica del curs cal triar una de les quatre opcions (cientificotecnològica, humanística i social, artística i esportiva), que és determinant per als ensenyaments de formació professional als quals es vol accedir posteriorment. La relació entre els ensenyaments de formació professional inicial i les opcions del curs d'accés és la següent:

  Famílies professionals de l'opció cientificotecnològica (CT)

  • Activitats físiques i esportives
  • Agrària
  • Arts gràfiques
  • Edificació i obra civil
  • Electricitat i electrònica
  • Energia i aigua
  • Fabricació mecànica
  • Fusta, moble i suro
  • Hoteleria i turisme
  • Imatge i so
  • Imatge personal
  • Indústries alimentàries
  • Indústries extractives
  • Informàtica i comunicacions
  • Instal·lació i manteniment
  • Marítimopesquera
  • Química
  • Sanitat
  • Seguretat i medi ambient
  • Tèxtil, confecció i pell
  • Transport i manteniment de vehicles
  • Vidre i ceràmica

  Aquesta opció també dóna accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny i als ensenyaments esportius havent superat la part específica de la prova d'accés.

  Famílies professionals de l'opció humanística i social (HS)

  • Activitats físiques i esportives
  • Administració i gestió
  • Comerç i màrqueting
  • Hoteleria i turisme
  • Imatge i so
  • Imatge personal
  • Seguretat i medi ambient
  • Serveis socioculturals i a la comunitat

  Aquesta opció també dóna accés als cicles d'ensenyaments esportius havent superat la part específica de la prova d'accés.

  Famílies professionals de l'opció artística (AR)

  • Arts gràfiques
  • Arts i artesanies
  • Fusta, moble i suro

  Aquesta opció també dóna accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny havent superat la part específica de la prova d'accés.

  Famílies professionals de l'opció esportiva (EE)

  • Activitats físiques i esportives

  Aquesta opció també dóna accés als cicles d'ensenyaments esportius havent superat la part específica de la prova d'accés.

  MATÈRIES

  L'alumnat ha de cursar totes les matèries de la part comuna i dues matèries de la part específica, una de les quals és matemàtiques.

  La part específica té quatre opcions: cientificotecnològica (CT), humanística i social (HS), artística (AR) i esportiva (EE).

  Matèries de la part comuna

  • Llengua catalana: 3 hores
  • Llengua castellana: 3 hores
  • Llengua anglesa: 5 hores

  Total d'hores setmanals de la part comuna: 11

  Matèries de la part específica de l'opció cientificotecnològica (CT)

  • Matemàtiques (obligatòria): 4 hores
  • Química - Biologia: 4 hores (Matèria ofertada pel Centre)

  Matèries de la part específica de l'opció humanística i social (HS)

  • Matemàtiques (obligatòria): 4 hores
  • Psicologia i sociologia: 4 hores (Matèria ofertada pel Centre)

  Matèries de la part específica de l'opció esportiva (EE)

  • Matemàtiques (obligatòria): 4 hores
  • Química - biologia: 4 hores (Matèria ofertada pel Centre)

  Total d'hores de la part específica: 8

  Tutoria: 1 hora (no avaluable)

  Total d'hores setmanals del curs: 20

  La qualificació de cada matèria serà numèrica, entre 1 i 10, i la nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries expressada amb 2 decimals.

  Serà positiva si la qualificació és de 5 punts o superior. Cal obtenir un mínim de 4 punts en cadascuna de les matèries.


  Formació per a les Proves d'Accés a Cicles Formatius de Grau Superior

  Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d'accés als cicles de grau superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny i d'ensenyaments esportius.

  L'alumnat pot preparar la part comuna de la prova, la part específica, o totes dues.

  Es pot demanar exempció de la part específica si es compleixen els requisits establerts pel Departament d’Ensenyament.

  La durada d'aquest curs és de 500 hores. (setembre-maig)

  Horari de 15:00 a 18:00h de dilluns a dijous

  Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys i les que els compleixen durant l'any natural en què s'inicia la formació.

  Matèries

  Part comuna (En el Centre)

  • Llengua catalana
  • Llengua castellana
  • Llengua estrangera (anglès)
  • Matemàtiques
  • Història (només accés a cicles esportius)

  La qualificació que s'obté en aquesta formació es multiplica pel coeficient 0,40 i se suma a la nota de la prova d'accés.

  Exemple: Si l'alumne obté un 7 de nota global del curs de preparació a la prova d'accés, multiplicant per 0,40 obtindria 2,8 punts els quals es sumarien a la nota d'accés.
  Resultat de la prova d'accés: 6,00 + 2,8 = 8,8

  Part específica oferta pel Centre:

  • Biologia
  • Química
  Amb el títol de Grau Mig o experiència laboral es poden convalidar la part específica.

  Trets específics a Túrbula:

  • Tutoria personalitzada.
  • Realització de proves tipus.
  • Inscripció i matriculació a la prova d’accés.
  • Acompanyament en la revisió d’exàmens.
  • Experiència de 12 anys en aquesta formació.