Escola Túrbula

  • Incrementar grandària de la font
  • Grandària de la font predeterminat
  • Decrementar grandària de la font
Inici La nostra identitat

La nostra identitat

Correu Imprimir PDF
Índex
La nostra identitat
Ideari
Llengües i Religió
Uniforme i correcció en el vestir
Complementàries i extraescolars
Recursos
Totes les pàgines

Els objectius de l’Escola Túrbula apunten a educar per construir persones:

  • Amb elevades expectatives
  • Amb bons hàbits
  • Responsablesa
  • Respectuoses
  • Amb criteri propi
  • Amb capacitat de prendre decisions, d’expressar la pròpia personalitat.

Per assolir aquests objectius ens plantegem la tasca d’ensenyament-aprenentatge com un procés personalitzat amb una actitud activa front la diversitat on té prioritat l’aprenentatge i l’evolució positiva de l’alumne segons la seva actitud i les seves capacitats. El nostre model educatiu busca la promoció constant de l’alumne en un procés continuat de maduració.

Així, proposem un sistema d’avaluació personalitzada adoptant els criteris que s’estableixen al Projecte Curricular del Centre, que es sotmeten periòdicament a la valoració i millora pel Claustre de Professors. Les famílies reben informes d’avaluació cada trimestre on s’indiquen els progressos de l’alumne i les mesures de reforç adoptades. Alguns nivells reben un informe de preavaluació a fi i efecte d’orientar-los de cara a l’avaluació trimestral.

Tot el Claustre del centre és conscient de la necessitat de tractar individualitzadament els nostres alumnes a fi i efecte de que tots els alumnes progressin acadèmica i humanament d’acord amb la seva singularitat. Tanmateix, el centre disposa d’un Projecte d’Atenció a la Diversitat mitjançant el qual ens dotem dels recursos humans i materials necessaris per garantir, en la mida de les possibilitats, l’adequada atenció dels alumnes amb aquests tipus de necessitats. A més, ens coordinem amb els Equips d’Atenció Psicopedagògica per tal de garantir a futur l’adequat tractament d’aquests alumnes.

En aquest model cal la implicació de tots els membres de la comunitat educativa: Famílies, Professors i Alumnes i una dotació de recursos moderns i operatius amb els que l’escola es dota gràcies, en bona part, a les aportacions econòmiques de les famílies.