DATA LÍMIT PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: DIVENDRES 8 DE JUNY – 17h


1.- REQUISITS PER SOL·LICITAR L’AJUT.

Podrà sol·licitar l’ajut de menjador escolar l’alumnat que reuneixi els següents requisits:

 • Ser alumne/a matriculat a l’escola actualment en Educació Infantil, Primària o ESO, o bé estar preinscrits a P3, 1r de Primària i 1er ESO, encara que no tinguin plaça confirmada. També alumnes d’Educació Especial, escolaritzats en centres específics d’EE, USEE, o integrats en aules ordinàries.
 • Utilitzar diàriament el servei de menjador escolar, a excepció de malaltia o altres causes que s’hauran de justificar.
 • No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït
 • No estar en acolliment residencial. (CRAE)

2.- DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR.

A) Per alumnes que ja van demanar l’ajut al centre el curs passat i NO han variat els membres de la unitat familiar o bé són alumnes nous però ja tenien germans sol·licitants al centre

 • Model oficial de sol·licitud. L’ imprès NOMINATIU està a la Secretaria del Centre. Només l’hauran de signar i aportar la documentació pertinent.
 • Fotocòpia dels DNI/NIF/NIE : Només cal dels membres de la unitat familiar dels que hagi variat alguna dada.
 • Volant de convivència actual: NO cal que l’aportin si no han hagut canvis al volant de convivència durant el curs 2017-2018.
 • Per acreditar la situació econòmica de la unitat familiar.
  • Ingressos per renda del treball: NO CAL PORTAR CAP DOCUMENT Aquestes dades el Consell Comarcal les consultarà directament a l’AEAT, amb les dades que es signen a la declaració dels membres de la unitat familiar, segon full del model oficial de sol·licitud.
  • En cas de pensions o prestacions de la Seguretat Social o de la Generalitat exemptes d’IRPF (Incapacitat absoluta o Gran Incapacitat, orfandat, ajuts per fills a càrrec (punts). Document acreditatiu i el seu import de l’any 2017.
  • En cas de percebre Renda Garantida de ciutadania o equivalent: Document acreditatiu i el seu import de l’any 2017.
  • En cas de pensions per aliments de fills, per divorci. Document acreditatiu de l’atorgament i el seu import al 2017.
  • Contracte de treballador/a de la llar, vigent el 2017 i certificat de cotitzacions del 2017.

Per acreditar situacions familiars específiques: Les famílies que en la sol·licitud d’ajut del curs 2017/2018 van aportar els documents acreditatius de família nombrosa, monoparental, discapacitat de l’alumne/germans o infants en acolliment, NO CAL QUE ELS TORNIR A APORTAR SI NO HA HAGUT CAP CANVI. Si han rebut ajut de l’Agencìa Catalana de l’habitatge de la Generalitat o altres Administracions per pagar lloguer, SÍ QUE S´HA D’APORTAR LA DOCUMENTACIÓ ADIENT.

 

B) Per alumnes que ja eren al centre al curs passat i han variat els membres de la unitat familiar o bé són alumnes nous que no van sol·licitar ajut el curs 2017-2018:

 • Model oficial de sol·licitud. L’imprès EN BLANC ja està a la Secretaria del Centre. L’hauran d’omplir, signar i aportar la documentació pertinent. També el podeu descarregar tot clicant en aquest enllaç.
 • Fotocòpia dels DNI/NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar.
 • Volant de convivència actual.
 • Per acreditar la situació econòmica de la unitat familiar.
  • Ingressos per renda del treball: Aquestes dades el Consell Comarcal les consultarà directament a l’AEAT, amb les dades que es signen a la declaració dels membres de la unitat familiar, segon full del model oficial de sol·licitud.
  • En cas de pensions o prestacions de la Seguretat Social o de la Generalitat exemptes d’IRPF (Incapacitat absoluta o Gran Incapacitat, orfandat, ajuts per fills a càrrec (punts). Document acreditatiu i el seu import de l’any 2017.
  • En cas de percebre Renda Garantida de Ciutadania o equivalent: Document acreditatiu i el seu import de l’any 2017.
  • En cas de pensions per aliments de fills, per divorci. Document acreditatiu de l’atorgament i el seu import al 2017.
  • Contracte de treballador/a de la llar, vigent el 2017 i Certificat de cotitzacions del 2017.
 • Per acreditar situacions familiars específiques:
  • Família nombrosa: Carnet de família nombrosa vigent, si és el cas.
  • Monoparentalitat: Carnet de família monoparental vigent
  • Infants en acolliment: Resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
  • Discapacitat de l’alumne o germans: Certificat CAD o targeta que acrediti si l’alumne o germans d’ell pateix algun tipus de discapacitat física o psíquica, si és el cas.
  • Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social durant el 2017.
  • Conveni o sentència de divorci.

L’ESCOLA NO TRAMITARÀ LES SOL·LICITUDS PRESENTADES DESPRÉS DEL DIVENDRES 8 DE JUNY A LES 17 h NI LES INCOMPLETES O QUE NO APORTIN TOTA LA DOCUMENTACIÓ ASSENYALADA.