CURS 2017/2018 – ALUMNES D’INFANTIL, PRIMÀRIA I E.S.O.

DATA LÍMIT PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: DIMECRES 28 DE SETEMBRE – 17h

1.- Requisits sol·licituds ajuts.

a) Generals

 1. Tenir necessitat específica de recolzament educatiu associat a discapacitat o trastorns de conducta greus acreditats, inclòs TDAH.
 2. Tenir complerts els 2 anys el 31 de desembre de 2016.
 3. Estar escolaritzats en centres específics, en unitats d’educació especial de centres ordinaris o centres ordinaris que escolaritzin alumnes amb NEE.
 4. Estar cursant en alguns dels següents nivells:

 • Educació Infantil
 • Educació Primària
 • Educació Secundària Obligatòria
 • Batxillerat
 • Cicles Formatius, Ensenyaments artístics professionals
 • Formació Professional bàsica, Programes Formació per Transició a la Vida Adulta.
 1. Ser membre de família nombrosa, si passa del llindar de renda per unitat familiar.

b) Econòmics

 1. La renda de la unitat familiar està per sota del límit establert segons el núm. de membres de la unitat familiar:
Unitat familiar Límit de renda familiar Unitat familiar Límit de renda familiar
Dos membres 19.444 € Tres membres 25.534 €
Quatre membres 30.287 € Cinc membres 34.370 €
Sis membres 38.313 € Set membres 45.041 €
Vuit membres 45.744 €

 

2.- Documentació que cal aportar.

 1. Les sol·licituds hauran de complimentar-se mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministerio de Educación http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/primaria-secundaria/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html
 2. Certificat de Minusvalia i /o Certificat del Inspector i informe específic de l’Equip d’Orientació Educativa i Psicopedagògica.
 3. Memòria expedida pel centre reeducador que doni el servei i la seva declaració responsable signada.
 4. Documentació acreditativa dels drets de deducció de la renda (Família nombrosa, orfandat, minusvalesa, etc )

L’ESCOLA NO TRAMITARÀ LES SOL·LICITUDS PRESENTADES DESPRÉS DEL DIMARTS 28 DE SETEMBRE A LES 17 h NI LES INCOMPLETES O QUE NO APORTIN TOTA LA DOCUMENTACIÓ ASSENYALADA.

Les sol·licituds presentades fora de termini s’hauran de lliurar directament als Serveis Territorials Barcelona-Comarques del Departament d’Educació (C/ Casp núm. 15) amb indicació de la causa per la que no es van presentar dins el termini ordinari.