L’Escola Túrbula ofereix els serveis d’assessorament i reconeixement en la formació professional. Aquest servei d’adreça a les persones adultes interessades en obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional, amb la finalitat de conèixer l’itinerari formatiu més adequat al seu perfil i expectatives.
El servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu finalitza amb un informe d’assessorament, requisit previ per a la inscripció en el procediment de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

El servei de reconeixement académic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral permet a les persones adultes establir la correspondència de la seva experiència professional amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu.

Per gaudir d’aquests serveis, cal fer prèviament la corresponent sol·licitud. No es pot demanar reconeixement sense haver fet prèviament l’assessorament.
Els serveis es presten de forma personalitzada, acompanyant en el procés a la persona que els sol·licita, resolent tots aquells dubtes que puguin sorgir al llarg de qualsevol dels dos processos.

ASSESSORAMENT

L’Escola Túrbula ofereix el servei d’assessorament a sol·licitud de la persona interessada i de forma personalitzada que consisteix en:
La identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.
Requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Preu del Servei d’assessorament
El Cost del servei d’assessorament individual és el del preu públic: 60 €

Oferta de places per família:

FAMÍLIA PROFESSIONAL

PLACES

Activitats físiques i esportives

20

Sanitat

20

Com podeu sol·licitar aquest servei?
Cal fer una sol·licitud telemàtica escollint el centre i la família professional de la que es vol rebre assessorament.

Període d’admissió de les sol·licituds:
Pel servei d’assessorament: del 16 de setembre de 2019 a l’1 de març de 2020.

Criteris d’admissió:
Es prioritzaran les sol·licituds segons l’edat dels sol·licitants. Tenen prioritat les persones de major edat.

Publicació de les llistes d’admesos:
Últim dia de cada mes.

Pagament del servei:
A partir del dia 16 de setembre de 2019 mitjançant ingrés en compte bancari del centre.

Presentació de documentació:
Les persones admeses hauran de presentar la documentació a la secretaria del centre a partir del 15 de setembre de 2016

  • Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida
  • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
  • Resguard de pagament del preu establert.

Inici de les sessions d’assessorament
1 d’octubre del 2019.

RECONEIXEMENT

Procediment d’inscripció al Servei de Reconeixement Acadèmic dels Aprenentatges

Instruccions

Per a dur a terme el procés d’inscripció al servei de reconeixement dels aprenentatges cal seguir els següents passos:

1. Descarregar els dos documents sol·licitud i inscripció (del 09/01/2017 al 24/06/2017)

2. Omplir els dos documents:

  • Full de sol·licitud
  • Full d’inscripció

3. Portar els documents a secretaria del Centre i lliurar la documentació:

  • Sol·licitud
  • Inscripció
  • Fotocòpia DNI (persones noves al nostre Centre)
  • Si t’han assessorat en un altre centre: Còpia de l’informe de l’assessorament.
  • Horari de secretaria: De dilluns a divendres de 9:30 a 12:45 hores i de 15:15 a 17:45 hores, tardes dels dimecres i divendres tancat.

4. Publicació del llistat d’admesos:

FAMÍLIA PROFESSIONAL

PLACES

Activitats físiques i esportives

20

Sanitat

20

5. Un cop admès es procedirà a fer el pagament segons les instruccions de Secretaria.