Aquest lloc web ha estat creat per Escola Túrbula. L’accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

El simple accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre Escola Túrbula i l’usuari, ja que el web té caràcter merament informatiu.

L’accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús contingudes en ella.

El titular del lloc web ofereix productes o serveis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i / o modifiquin les condicions generals publicades al web, i sobre les quals s’informarà a l’usuari en cada cas concret.

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s’exposen a continuació les dades identificatives del titular del web.

Empresa: Institució Escolar Túrbula, SL
NIF: B-08794000
Domicili de notificacions: Ctra. Mataró 26, 08930 Sant Adrià de Besòs
Correu electrònic: info@turbula.es
Telèfon: 933 815 955

Sobre la Propietat Legal i el Copyright

El propietari d’aquest web i de tot el seu contingut és Escola Túrbula. Queda prohibida la transmissió, cessió, venda, lloguer i / o exposició pública d’aquesta web sense la corresponent autorització dels seus propietaris.

Escola Túrbula es reserva el dret de modificar el contingut del web sense previ avís. La informació remesa a aquesta web, introduïda a través dels seus formularis o remesa mitjançant el correu electrònic de contacte ha de ser veraç i no vulnerarà el dret a tercers ni la legalitat vigent.

Escola Túrbula declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índole en no poder garantir al 100% l’absència de virus ni d’altres elements al web .

Condicions d’Utilització del Web

Escola Túrbula ofereix al seu web informació relacionada amb el tipus d’activitat, productes i serveis en els termes i condicions que es concreten en la mateixa.

Escola Túrbula es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda seva web, podent limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. Especialment, Escola Túrbula es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l’accés al seu web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a Escola Túrbula que, al seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat adoptats per l’adequat funcionament del web.

Cookies i emmagatzematge d’IP ‘s

Aquesta web podrà utilitzar cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’usuari. Les cookies s’associen únicament a un USUARI anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’USUARI. L’usuari podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per Escola Túrbula, sense que això perjudiqui la possibilitat de l’usuari d’accedir als continguts. Així mateix, el web pot emmagatzemar i fer ús de les adreces IP dels seus usuaris per tal d’administrar i realitzar un seguiment de la utilització del lloc web en el seu conjunt. Escola Túrbula no associa adreces IP amb informació identificable personalment.

Enllaços

En el cas que en aquesta web es dispusien enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Escola Túrbula no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts.

En cap cas Escola Túrbula assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests supervincles o altres llocs d’internet.

La inclusió de connexions externes no implica cap tipus d’associació o participació de Escola Túrbula amb les entitats connectades.

Política de Protecció de Dades Personals

Escola Túrbula manté una política de confidencialitat de les dades aportades pels seus usuaris, i es compromet a la protecció dels mateixos.

En aquest sentit, Escola Túrbula garanteix als seus usuaris, en els termes que estableix el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), que tractarà confidencialment les seves dades personals, així com que el servidor en el qual s’emmagatzemaran i tractaran aquestes dades disposa de les mesures de seguretat necessàries per evitar l’accés a aquestes dades per part de tercers no autoritzats.
Les dades personals facilitades pels usuaris poden ser registrades en un fitxer automatitzat.

D’acord amb la legislació vigent, tots els usuaris tenen el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades. A més, en qualsevol moment, el client pot manifestar el seu desig de NO rebre cap tipus de publicitat. Per exercitar aquests drets, els clients poden dirigir-se per correu postal a l’adreça Ctra. de mataró 26, 08930 Sant Adrià de Besòs, o enviar un correu electrònic a l’adreça dpd@turbula.es.

Per al compliment dels serveis publicitats, Escola Túrbula es troba obligada a facilitar determinades dades dels seus usuaris als diferents proveïdors dels serveis que conformen els paquets i excursions anunciats a la web.