Back

Estratègia digital de centre “Escola Túrbula”

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen en un centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu.

Ver documento

FORMACIÓ INTEGRAL, RACIONAL I LLIURE

.01 Educació Integral

Considerem que l’alumne ha de rebre una formació integral, racional i lliure, sent capaç  d’expressar la seva pròpia personalitat. Valorem positivament aquelles actituds davant la vida que es manifesten amb uns comportaments regits per uns determinats valors que compartirem tota la comunitat educativa Túrbula. Així mateix, a l’escola planifiquem de manera global el treball dels aspectes del desenvolupament dels nostres alumnes que permeten aconseguir el model de persona que volem.

El centre es defineix com laic, parant especial atenció en els aspectes morals i en els valors que les principals religions proporcionen als nostres alumnes i que són coherents amb els objectius de formació integral que a l’escola perseguim.

És un deure de tota la comunitat fomentar aquests valors entre els nostres alumnes.

ENSENYAMENT DE QUALITAT, ACTIU I PERSONALITZAT

.02 Pedagogia progressiva

Acompanyem a l’alumne durant tot el procés educatiu oferint un ensenyament de qualitat, actiu i personalitzat, a través de metodologies educatives innovadores basades en la Neurodidàctica que permeten que l’alumne participi activament en el seu procés d’aprenentatge i fomenten la conducta cooperativa.

El mestre/professor acompanya, crea, ajuda, anima i reforça. Durant la tasca d’ensenyament- aprenentatge, el més important és el procés i no el resultat immediat, per això facilitem l’assoliment dels objectius mitjançant la proposta de reptes, fomentant la curiositat i afegint un component lúdic i d’exercici físic molt important en aquest enfoc.

A partir d’unes programacions en constant valoració i revisió, garantim la millora personal de cada alumne segons la seva individualitat, i l’assoliment d’aquelles habilitats i capacitats bàsiques per a la vida que permetran als nostres infants enfrontar-se a un futur canviant i incert. 

Proposem un sistema d’avaluació personalitzada -cada nen i nena són únics i diferents- adaptant els criteris que s’estableixen al Projecte Curricular del Centre, que es sotmeten periòdicament a la valoració i millora pel Claustre de Professors. Les famílies reben informes d’avaluació cada trimestre on s’indiquen els progressos de l’alumne i les mesures de reforç adoptades. Alguns nivells reben un informe de preavaluació a fi i efecte d’orientar-los abans de l’avaluació trimestral.

A més a més, el centre ofereix una extensa oferta d’activitats complementàries i extraescolars. Aquestes poden variar cada trimestre i són enfocades a reforçar algunes àrees curriculars i introduir aspectes formatius que el currículum ordinari no contempla. Són presentades pel claustre a l’equip directiu tenint en compte la Programació Anual i el Projecte Curricular del Centre i aprovades cada curs pel Consell Escolar del centre.

Trimestralment, es programa almenys una sortida pedagògica que, per la seva correcta programació, es publica mensualment.

El centre organitza, a més, els següents viatges i estades:

  • Colònies escolars
  • Estada a la neu
  • Viatge final d’etapa

que, per la seva naturalesa tenen la seva programació i proposta de finançament específica.

COMPARTIR ELS MATEIXOS VALORS

.03 Participació de les famílies

Les famílies dels nostres alumnes han de compartir els mateixos valors que l’escola promou. El seu paper és fonamental en el procés formatiu de l’alumne, per això és important la implicació conjunta, Escola–Família. Afavorim aquest treball, a través de diferents estratègies: 

  • Tutories. 
  • Reunions amb els professors del Cicle. 
  • Xerrades i taules rodones. 
  • Entrevistes amb l’Equip Directiu. 
  • Orientació familiar. 
  • Mares i/o pares delegats de curs 
  • Activitats lúdiques i culturals

Les nostres famílies es comprometen a respectar les normes de funcionament del centre i a col.laborar en totes aquelles tasques que en l’àmbit de l’educació de llurs fills són responsabilitat de la família (puntualitat, assistència, reunions amb els tutors, etc.).  Aquest compromís es manifesta en la signatura de la Carta de Compromís Educatiu per part de l’Escola i de la Família,  redactada d’acord atès el que estableix la Llei 12/2009 de Centres  i en el Decret 102/2010 d’Autonomia de Centres.

CREACIÓ D’ENTORNS MOTIVADORS

.04 Convivència

A Túrbula creiem que la bona convivència és un element necessari per a desenvolupar un projecte educatiu de qualitat. És per això, que generem un clima emocional positiu a l’aula que facilita les relacions i l’actitud activa front la diversitat entre tots els membres de la Comunitat Educativa. 

Considerem prioritària la creació d’entorns motivadors on els aprenentatges siguin realment significatius per a cada alumne.

L’Escola, com qualsevol organització social, precisa de l’aplicació d’unes normes que permetin garantir una convivència pacífica i facilitin la creació d’un ambient idoni per a desenvolupar el nostre Projecte Educatiu. Aquests principis de convivència s’apliquen tant a l’Escola com a totes les activitats organitzades al seu sí. 

En aquest sentit, creiem que la disciplina preventiva és preferible a la correctiva, i així es reflexa en les mesures correctores que proposa el nostre Reglament de Règim Interior.

L’assetjament escolar, les conductes disruptives en les sessions de classe, etc. requereixen l’aplicació de normes clares i de protocols que garanteixin l’exercici de la llibertat i de la resta de drets de tots els membres de la nostra comunitat, però també som conscients que s’han de fomentar uns valors i unes habilitats coherents amb el nostre ideari.

A més de les Normes d’Organització i Funcionament del Centre, tenim desenvolupats protocols d’actuació davant situacions de risc (bullying, assetjament sexual i moral, dret a la intimitat i privacitat, etc.) que contemplen, segons la necessitat, l’aplicació d’actuacions diverses, des de les mesures de prevenció fins les correctores.

CONSCIÈNCIA I SENSIBILITAT SOCIAL

.05 Compromís amb l’entorn

L’escola, amb una perspectiva humanitària, promou en la nostra Comunitat el valor de la solidaritat obrint un ventall de possibilitats en la gestió dels sentiments que les desigualtats socials i culturals en el nostre entorn proper, país i món, generen en els nostres alumnes.

Tenim com a fita crear consciència, sensibilitzar i implicar a tota la comunitat educativa a través de diferents activitats i actuacions que es duen a terme al llarg del curs.

Els projectes d’aprenentatge-servei són nombrosos en les nostres programacions anuals, com ara la iniciativa del Departament de Sanitat de l’escola, que col·labora amb diferents associacions i institucions realitzant de forma gratuïta programes de prevenció i tractament dirigits a persones amb risc d’exclusió social.

Totes aquestes actuacions donen un valor afegit al creixement personal dels nostres alumnes.

CONTACTE

Vols contactar amb nosaltres?