Back
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A L’ESCOLA TÚRBULA

 Educació Secundària Obligatòria

L’ Educació Secundària Obligatòria consta de 4 cursos (12 a 16 anys). La nostra tasca té com a finalitat  acompanyar l’ alumnat en la seva evolució de nen/a a adolescent, i donar resposta a la diversitat d’ interessos, motivacions i capacitats que cadascun dels nostres estudiants pugui tenir. L’objectiu de l’ etapa consisteix en l’ assoliment de les competències bàsiques que afavoreixen l’ autonomia necessària per a l’ aprenentatge i per al desenvolupament personal i social.

L’alumnat Túrbula ha de poder créixer en llibertat, saber pensar amb sentit crític i, per poder fer-ho, necessita de l’ aprenentatge significatiu on ell és  el protagonista, amb autonomia i respecte cap els altres. Els elements fonamentals de l’ESO són els següents:

Atenció tutorial individualitzada

Atenció tutorial individualitzada

Atenció tutorial individualitzada de l’ alumne/a per tal que pugui aconseguir un rendiment acadèmic adequat a les seves capacitats. La figura del tutor individual, que acompanya l’alumne/a durant tota l’ etapa, en garanteix el coneixement de les necessitats  i la potenciació de les capacitats particulars. La base de la relació amb les famílies és el tracte directe i constant.

les diferents disciplines curriculars

L’aprenentatge de les diferents disciplines curriculars

tant comuns com optatives, a partir de l’experimentació i el coneixement.
L’alumne aprèn fent. Oferim desdoblaments a Ciències Naturals,  en què l’alumne pot experimentar cada setmana els continguts donats a l’ aula. Desdoblaments a  Tecnologia, en què els alumnes treballen i aprenen l’ ús de les TIC com a usuaris o programadors. Desdoblament a Ed. Física introduint les activitats aquàtiques dins l’horari curricular. Acostament de l’ alumne a nous àmbits com el de la Robòtica.

La importància de les llengües en general i de l’ anglès en particular.

Creiem que l’ús de la llengua anglesa és un actiu en la nostra educació. Des de fa anys participem en projectes  internacionals i ampliem hores de matèries en llengua anglesa seguint l’enfocament AICLE (CLIL). Oferim una segona llengua estrangera, auxiliars nadius d’Irlanda amb grups reduïts, grups flexibles d’idioma, dos professors a l’ aula, intercanvis amb escoles estrangeres, Participació en el Projecte Grup Experimental per al Plurilingüisme (GEP). Ciències naturals de 1r i 2n , Música de 3r i 4t , A taste of art a 3r  i taller de llengua anglesa a tots els cursos. Oferim la preparació per als exàmens PET i FIRST.

 Batxillerat Dual americà

És la possibilitat que l’escola ofereix als alumnes de 3r d’ ESO per obtenir  en tres cursos acadèmics (  de 3r a 1r de Batxillerat) el High school, títol que permet poder realitzar estudis universitaris als Estats Units.

L’acompanyament de l’ alumne/a en la seva maduració i creixement personal

L’acompanyament de l’alumne/a

L’acompanyament de l’ alumne/a en la seva maduració i creixement personal des dels 12 fins als 16 anys. La relació família – escola és imprescindible en aquest procés de quatre anys en què famílies , alumne/a i docents en formaran part, i on l’ alumne/a  s’ ha de poder moure amb plena llibertat.

Tots som iguals, tots som diferents

L’atenció a la diversitat

Atenem  cadascun dels nostres alumnes des de la seva diversitat, no hi ha adolescents iguals. Cada alumne/a és diferent i cada alumne/a aprèn diferent. Per aconseguir-ho, ens ajudarem de grups flexibles, de grups reduïts i de diferents nivells i de matèries optatives, tant de reforç com d’ampliació.

NENS FELIÇOS I SEGURS

Educació emocional

L’ educació emocional forma part del dia a dia en el nostre centre. A Túrbula l’alumnat  ha de poder sentir-se feliç i segur, creixent amb pas ferm acompanyat per tots nosaltres i així poder prendre les decisions que a final d’ etapa haurà d’ entomar.

Ajudar l’alumne a prendre decisions futures

Orientació professional

L’ orientació professional a l’alumnat  l’ ajudarà en la presa de decisions futures en finalitzar l’ etapa obligatòria.

CONTACTE

Vols contactar amb nosaltres?