Condicions Generals de Contractació:
Política de Venda, Devolució i Lliurament

Informació prèvia a​l ​procés contractual

La present pàgina web www.escolaturbula.com és propietat de INSTITUCIO ESCOLAR T​ÚRBULA S.L. amb CIF B08794000 i adreça fiscal a CTRA. DE MATARO, 26 08930, SANT ADRIA DE BESOS (BARCELONA). I aquí es defineixen les seves condicions generals de contractació.

Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre INSTITUCIO ESCOLAR T​ÚRBULA S.L. i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal , la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, i la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

INSTITUCIO ESCOLAR T​ÚRBULA S.L.  es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, INSTITUCIO ESCOLAR T​ÚRBULA S.L. es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant en temps i forma oportuns.

L’objecte de la Secretaria virtual de la pàgina web és oferir la possibilitat als usuaris de sol·licitar llibres, uniformes i realitzar inscripcions a cursos.

La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici de el dret de desistiment.

L’usuari o client del contracte es restringit exclusivament als alumnes de INSTITUCIÓ ESCOLAR TÚRBULA S.L. en cas que siguin majors d’edat i als representants legals o persones responsables dels alumnes, quan aquests siguin menors d’edat.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d’ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per a l’accés als llocs web de INSTITUCIO ESCOLAR TÚRBULA S.L la contractació per mitjà dels mateixos.

Per adquirir els nostres productes, vostè pot dirigir-se a l’apartat corresponent de la nostra botiga online (Secretaria Virtual).

Podeu accedir a l’apartat corresponent per al registre en la pròpia web. De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, INSTITUCIO ESCOLAR TÚRBULA S.L informa als usuaris que les dades personals recollides durant el procés de registre i posterior compra seran introduïdes en un fitxer sota la seva responsabilitat , amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l’usuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes. Així mateix, INSTITUCIO ESCOLAR TÚRBULA S.L informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça CTRA. DE MATARO, 2608930, SANT ADRIA DE BESOS (BARCELONA) o mitjançant el correu electrònic info@turbula.es.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació de la mateixa per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l’usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, poseu-vos en contacte amb INSTITUCIO ESCOLAR TÚRBULA S.L al telèfon d’atenció a client 93 381 59 55 o mitjançant el correu electrònic: info@turbula.es.

Els productes seran lliurats a la secretaria de l’escola, on rebrà una factura o còpia de la comanda.

Oferta i vigencia

En cas d’un producte en oferta, sempre s’indicarà al costat dels seus característiques essencials, el preu d’oferta i la característiques de la mateixa.

En compliment de la normativa vigent INSTITUCIO ESCOLAR TÚRBULA S.L ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, INSTITUCIO ESCOLAR TÚRBULA S.L es reserva el dret de retirar, reposar o canviar els productes que s’ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D’aquesta manera, els productes oferts en cada moment per la web es regiran per les condicions generals de contractació vigents en cada cas. Així mateix, l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als productes esmentats.

Característiques essencials dels productes 

Els productes oferts en la nostra secretaria virtual, incorporen una fotografia i les característiques essencials de la mateixa, aquesta és la informació obtinguda del propi fabricant. A les característiques s’identifica el mateix.

Garanties

Tots els productes oferts a la pàgina web gaudeixen de la garantia comercial del proveïdor del mateix. INSTITUCIO ESCOLAR TÚRBULA S.L disposa d’un servei de postvenda, mentre estigui vigent la garantia, el client podrà executar-la dirigint-se a Secretaria de l’Escola Túrbula o per correu electrònic a info@turbula.es. En cas de dubte es pot adreçar a el telèfon d’atenció a client 93 381 59 55 o mitjançant el correu electrònic info@turbula.es.

Preus

Tots els productes indiquen el preu de venda en euros inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria.

 

Despeses de lliurament i transport

Sense despeses. El material serà lliurat a les instal·lacions de l’Escola Túrbula

Formes de pagament i execució de la comanda

El client podrà abonar l’import de la seva comanda durant el procés de compra a través d’Redsys:

  • Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda de Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de INSTITUCIO ESCOLAR TÚRBULA S.L

Al pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li demanaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d’aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és l’única vàlida a la web.

Quan l’import d’una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d’una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de deute i re abonament en els comptes del proveïdor i del titular s’efectuaran al més aviat possible.

No obstant això, si la compra ha estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no és conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, ha exigit indegudament l’anul·lació del corresponent càrrec, aquell queda obligat davant INSTITUCIO ESCOLAR TÚRBULA S.L al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d’aquesta anul·lació.

Dret de desistiment, devolucions i reclamacions

El comprador disposa d’un termini mínim de catorze dies naturals per a desistir, a partir del dia que el client rebi el producte, sense cap penalització i sense indicació dels motius.

L’exercici de el dret de desistiment s’ha de fer mitjançant notificació a través, del correu electrònic info@turbula.es,.

Segons el que estableix l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

  • La devolució

El client haurà de retornar o lliurar directament el producte a INSTITUCIO ESCOLAR TÚRBULA S.L a la direcció de CTRA. DE MATARO, 26 08930, SANT ADRIA DE BESOS (BARCELONA), sense cap demora indeguda, i en tot cas en un termini màxim de catorze dies naturals a partir de la data en què es formalitzi el dret de desistiment del contracte. S’entén complert el termini si el client efectua la devolució del producte abans de la finalització del termini.

En tot cas, els productes a retornar hauran d’estar en perfectes condicions, sense usar i en el seu embalatge original i el seu etiquetatge. Un cop rebut es comprovarà el seu estat. En el moment en que comprovem que tant el / s article / s, estiguin complets i en perfectes condicions, procedirem a tornar els diners abonats.

  • Reemborsament del pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament utilitzats pel client, sempre que no s’hagi disposat el contrari.

INSTITUCIO ESCOLAR TÚRBULA S.L podrà retenir el reemborsament fins haver rebut el producte, motiu de desistiment, o fins que el client lliuri justificant de devolució del mateix, segons quina condició es compleixi primer.

  • Devolució del producte defectuós.

En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin conseqüència del client, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant INSTITUCIO ESCOLAR TÚRBULA S.L del motiu de devolució a través de qualsevol de els mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap cost per al client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat del producte no serà considerada un dret de desistiment.

INSTITUCIO ESCOLAR TÚRBULA S.L es compromet a restituir el producte per un de nou d’acord amb condicions acceptades en el moment de la venda.

Si el client desitja presentar una reclamació ho podrà fer a l’establiment de INSTITUCIO ESCOLAR TÚRBULA S.L que està situat a CTRA. DE MATARO, 26 08930, SANT ADRIA DE BESOS (BARCELONA) o be mitjançant el correu electrònic info@turbula.es.