Back
Què ens defineix

Acompanyem l’alumne en el seu desenvolupament global aconseguint un alt nivell competencial, d’afectivitat i de valors.

La nostra missió

Acompanyar als nostres alumnes en el seu procés de creixement personal per arribar a ser autònoms i competents en un món en canvi continu.

La nostra visió

Ser un referent al nostre entorn amb un elevat compromís educatiu, en constant procés d’innovació, en un bon ambient social i emocional.

Els nostres valors

T

reball i reflexió individual i en equip.

Ú

nificació de criteris d’actuació.

R

esponsabilitat en la millora i la innovació constant.

B

uscar i potenciar les capacitats i inquietuds dels nostres alumnes.

U

tilitzar totes les eines i recursos al nostre abast.

L

ínia innovadora en l’actuació pedagògica.

A

tenció a la diversitat i compromís amb les famílies.
CONTACTE

Vols contactar amb nosaltres?