Back
L’EMOCIÓ ACTIVA L’APRENENTATGE

Neurodidàctica

La Neurociència constitueix una nova disciplina que té com a objectiu optimitzar els processos d’ensenyament i aprenentatge basant-se en els coneixements actuals sobre el funcionament del cervell humà.

Aquest enfocament transdisciplinar, en el qual conflueixen recerques realitzades en neurociència, psicologia i pedagogia. És precisament d’aquestes noves recerques que sorgeix la Neurodidàctica, basada en els nous coneixements de la neurociència com a precepte de canvi en la metodologia d’ensenyament a l’aules.

Tot això ens ha portat al canvi, on els docents ens hem format en neurodidàctica i en diferents metodologies actives per a unificar la metodologia que ja veníem aplicant i ens permet programar el currículum de forma més globalitzada.

D’aquí neix un equip I+D format per personal internivells que treballa per a la innovació mirant al futur amb il·lusió, vivint i entenent el present i aprenent de les experiències acumulades. Ens permet crear el nostre propi disseny d’unitats didàctiques, introduir metodologies innovadores (treball cooperatiu, gamificació, flipped classroom, etc.) i modificar el sistema d’avaluació, de manera més clarament competencial, dissenyant experiències d’aprenentatge en forma de reptes.

Continguts: Els continguts curriculars es treballen a través de projectes i centres d’interès que inclouen un enfocament interdisciplinari. Les activitats plantejades en els centres d’interès i/o projectes estan contextualitzats en les pròpies experiències, motivacions i necessitats del nen, per aquest motiu l’aprenentatge és significatiu.

Arquitectura de l’aula: Generem un clima emocional positiu a l’aula, que és molt important per a facilitar l’aprenentatge. Juntament amb això, d’acord amb la naturalesa social de l’ésser humà, també és molt important l’entorn físic que permeti la necessària interacció entre els alumnes.

Fomentem la conducta cooperativa. Cooperar, en lloc de competir, millora l’aprenentatge a l’aula. Per tant, canviem l’organització i disposició de les aules, taules, cadires, ubicació del professor,… permetent la imprescindible interacció entre els alumnes. 

Estem construint una comunitat d’aprenentatge; obrim les portes de l’aula a l’exterior, és a dir, qualsevol espai de l’escola és un racó d’aprenentatge, els alumnes de diferents edats comparteixen espais i coneixements, els professors col·laboren, les famílies participen i es creen vincles amb el món real. Som una comunitat d’aprenentatge construïda entre tots. Donem molta importància a la participació activa de les famílies i a les activitats intercicles.

Metodologia: L’alumne és el protagonista actiu del seu aprenentatge. El professor els planteja reptes i projectes que van fomentant la seva autonomia i creativitat. El professor els acompanya, crea situacions en les quals els nens hagin de formular hipòtesis, els ajuda en la resolució dels seus dubtes i en l’elaboració de les seves pròpies conclusions. A nivell afectiu i emocional els anima i reforça positivament en tots els seus assoliments. I per a això, res millor que utilitzar les enormes oportunitats que les eines educatives ens ofereixen, com per exemple les tecnologies digitals, els materials elaborats per l’escola, adequats al grup classe…

L’important és el procés, no el resultat, per la qual cosa posem l’accent principalment en l’ensenyament de les anomenades funcions executives del cervell, aquelles que ens permeten planificar i prendre decisions adequades com l’autocontrol, la memòria de treball (memòria a curt termini que utilitzem al llegir o reflexionar) o la flexibilitat cognitiva.

L’aprenentatge es facilita a través dels reptes, de la curiositat, d’allò inesperat. I per això, utiltzem jocs o tecnologies digitals amb objectius d’aprenentatge definits. Perquè la incertesa associada al joc i el feedback generat durant aquest, activen el sistema de recompensa cerebral de l’alumne motivant i facilitant així el seu aprenentatge. El component lúdic i l’exercici físic resulten molt importants.

Memòria i aprenentatge: És clar que no hi ha aprenentatge sense memòria però fem un ús adequat de la mateixa coneixent que la memòria és selectiva i que l’emoció és una clau per a recordar el que s’aprèn. L’aprenentatge és el conjunt de totes les vivències i experiències adquirides durant un període de temps i que el nen guarda dins seu com un tresor.

Avaluació: A l’escola es considera a cada nen únic i diferent i per tant l’avaluació del seu aprenentatge ha de tenir en compte el seu propi desenvolupament maduratiu pel que cal considerar una gran varietat d’aspectes com el seu esforç personal, la seva participació. Els objectius d’aprenentatge individuals són els indicadors del progrés personal.

LES LLENGÜES ENS FAN CIUTADANS DEL MÓN

Projecte lingüístic

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) de l’Escola Túrbula, com a part del Projecte Educatiu de Centre (PEC), pretén ser un projecte plurilingüe que reguli l’ús de les llengües en els diferents àmbits de l’escola. D’acord amb el Model Lingüístic proposat pel Departament d’Educació,  s’ha de considerar  també la llengua com un instrument per al desenvolupament personal, acadèmic i professional de l’alumnat, i com a garantia d’equitat social.

La llengua catalana es converteix en l’eix vertebrador del projecte educatiu plurilingüe i és la llengua vehicular d’ensenyament i aprenentatge. El reconeixement d’haver d’aprendre dues llengües, el català i el castellà, és un privilegi que obre les portes a desenvolupar-se en una societat plural oberta a altres cultures. Per potenciar-ne l’ús, treballem amb els nostres alumnes en diferents projectes al llarg de la seva vida escolar a la nostra Comunitat, com “L’hora del conte”, la Revista Escolar, Els Jocs Florals o la creació de podcats radiofònics. 

Pel que fa referència a les llengües estrangeres, l’escola ha optat per oferir l’anglès com a primera llengua estrangera i l’alemany com a segona. Així mateix, s’està valorant la introducció del francès des del primer curs de l’ESO.

El contacte amb l’anglès s’inicia a la Llar d’Infants i se’n garanteix la continuïtat durant les etapes d’Educació Infantil, Educació Primària, ESO i Batxillerat. Des del 2009, el centre està participant en diferents projectes d’innovació educativa des de l’àrea de llengua anglesa:

 • Programa Experimental de Llengües Estrangeres (PELE). Àrees involucrades: Música i anglès. Etapa: E.S.O
 • Programa Comenius. Àrees involucrades: Música i anglès. Etapa: E.S.O
 • Pla Integral de Llengües Estrangeres (PILE). Àrees involucrades: Educació Visual i Plàstica i anglès. Etapa: Educació Primària.
 • Grup Experimental per al Plurilingüisme (GEP). Àrees involucrades: Educació Visual i Plàstica, Cultura i Valors Ètics i Anglès. Etapes: Educació Primària i ESO.
 • Projecte E-Twinning amb diferents escoles d’Europa – Llengua anglesa (Primària i Secundària)

Seguint  aquesta línia d’innovació, es considera prioritari la realització d’intercanvis amb altres centres educatius durant l’etapa postobligatòria de Batxillerat, per tal d’augmentar l’exposició de l’alumnat a la llengua anglesa. També en aquesta direcció es troba  el projecte impulsat per la UNESCO, Ignite your Passion, que s’ha iniciat el curs 2019-20, i que compta amb la participació de voluntaris universitaris de diferents països del món que imparteixen tallers en anglès a l’alumnat de l’ESO, amb l’objectiu que adquireixi el coneixement i les habilitats per promoure un desenvolupament sostenible.

Treballem àrees no lingüístiques en anglès a través de l’enfocament AICLE, des de l’Educació Infantil fins a Batxillerat. Així mateix, els alumnes de 4t de l’ESO realitzen el viatge final d’estudis a Londres, un projecte que es va iniciar el 2009 i que pretén que l’alumnat entri en contacte directe amb la cultura i llengua angleses. 

Des del curs 2014-15 es realitza una activitat extraescolar dirigida als alumnes que es volen presentar als exàmens oficials de Cambridge (PET i FCE). 

La col·laboració dels auxiliars de conversa en totes les etapes educatives del centre representen un recurs de vital importància en el context de la nostra escola, ja que ofereix l’oportunitat tant a docents com a alumnes de practicar la llengua anglesa amb nadius dins el context escolar.

La segona llengua estrangera, l’alemany, s’introdueix a 3r d’ESO i és una matèria optativa que es cursa obligatòriament durant dos cursos amb continuïtat a Batxillerat com a activitat extracurricular. 

En resum, al llarg de la vida escolar dels nostres alumnes els oferim l’oportunitat de dominar tant el català com el castellà i conèixer, almenys, una o dues llengües estrangeres per tal d’esdevenir usuaris i aprenents capaços de comunicar-se i accedir al coneixement en un entorn plurilingüe i pluricultural.

TOTS SOM IGUALS, TOTS SOM DIFERENTS

Atenció a la diversitat i siei

Tot el Claustre del centre és conscient de la necessitat de tractar individualment els nostres alumnes per ajudar-los a progressar acadèmica i humanament d’acord amb la seva singularitat. Per això, el centre disposem d’un Projecte d’Atenció a la Diversitat mitjançant el qual ens dotem dels recursos humans i materials necessaris per garantir, en la mida de les possibilitats, l’adequada atenció dels alumnes.

Assessorem, acompanyem i establim mitjans de coordinació amb els diferents serveis externs (EAP, CDIAP, CSMIJ, etc.) per tal de garantir l’adequada atenció d’aquests alumnes i les seves famílies.

Túrbula és una escola inclusiva amb el recurs SIEI (Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva) que compta amb dotacions extraordinàries de professionals incorporats a la plantilla per atendre els alumnes amb necessitats educació especials que ho necessiten.

En aquest model cal la implicació de tots els membres de la comunitat educativa: Famílies, Professors i Alumnes i uns recursos moderns i operatius amb els que l’escola es dota gràcies, principalment, a les aportacions econòmiques de les famílies.

CIUTADANS DEL FUTUR

Orientació Acadèmica 

El nostre Centre, des del Departament d’orientació, organitzem diferents actuacions que acompanyen a l’alumne al llarg del seu procés de formació a l’Escola.

Les actuacions més rellevants en quan al seguiment de l’alumne són:

 • Intervenció en l’atenció individual als alumnes a demanda del tutor.
 • Disseny de plans d’actuació individuals per a la millora de l’alumne.
 • Proves psicotècniques per a la avaluació psicològica de l’alumne.
 • Elaboració d’informes d’orientació escolar.
 • Assessorament sobre projectes de futur professional a alumnes.

Les actuacions més rellevants en quan al seguiment de professional són:

   • Formació en tècniques de selecció de personal.
   • Realització de pràctiques en empresa als Cicles i Batxillerat.
   • Formació Dual en Cicles Formatius la qual combina l’aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica. 
   • Inserció laboral a través de la nostra Borsa de Treball. 
   • Servei d’assessorament i reconeixement dels aprenentatges a través de l’experiència laboral.
CONTACTE

Vols contactar amb nosaltres?