Projecte educatiu

El nostre model educatiu és sòlid i rigorós, basat en l’acompanyament i formació constant de l’alumne en un procés continuat de maduració, i desenvolupant les seves capacitats personals perque esdevinguin persones amb:

 • Elevades expectatives
 • Bons hàbits
 • Criteri propi
 • Responsables
 • Respectuoses
 • Capaces de prendre decisions, i expressar la seva pròpia personalitat

Cinc són els aspectes fonamentals que, resumits, integren l’ideari del Centre:

Educació Integral

Considerem que l’alumne ha de rebre una formació integral, racional i lliure. Aquesta formació, ha d’incloure, a més de la seva instrucció, unes determinades actituds davant la vida. Aquestes actituds es manifesten amb uns comportaments regits per una escala de valors que els distingeixen com a membres de la nostra comunitat educativa, tant pel que respecta a llur projecció social i professional com pel que fa a la seva qualitat humana. Així, valorem positivament la responsabilitat, la solidaritat, la laboriositat, la sensibilitat artística, la satisfacció del treball ben fet… És un deure de tota la comunitat fomentar aquests valors entre els nostres alumnes.

Pedagogia progressiva

Volem que l’alumne estigui acompanyat durant tot el procés educatiu. Això comporta un ensenyament de qualitat actiu i personalitzat, amb revisió freqüent d’idees i mètodes i on l’alumne sempre té la possiblitat de millorar segons la seva individualitat.

Participació de les Famílies

Les famílies dels nostres alumnes han de compartir els valors que ens mouen en la nostra tasca a l’escola. La seva feina educadora al sí de la família és per a nosaltres molt important en el procés formatiu de l’alumne, per això potenciem l’acció conjunta Escola–Família a través de:

 • Tutories.
 • Reunions amb els professors del Cicle.
 • Xerrades i taules rodones.
 • Entrevistes amb l’Equip Directiu.
 • Orientació familiar.

Els nostres Pares i Mares d’alumnes es comprometen a respectar les normes de funcionament del centre i a col.laborar en totes aquelles tasques que en l’àmbit de l’educació de llurs fills són responsabilitat de la família (puntualitat, assistència, reunions amb els tutors, etc.).

Convivència

L’Escola, com qualsevol organització social, precisa de l’aplicació d’unes normes que permetin el garantiment d’una convivència pacífica i facilitin la creació d’un ambient idoni per a desenvolupar el nostre Projecte Educatiu. Aquests principis de convivència s’apliquen tant a l’Escola com a totes les activitats organitzades al seu sí. En aquest sentit, creiem que la disciplina preventiva és preferible a la correctiva, i així es reflexa en les mesures correctores que proposa el nostre Reglament de Règim Interior.

El Personal del Centre

Els professors del Centre s’han de distingir per aquestes qualitats:

 • Competència professional.
 • Categoria humana que els permeti establir una relació de confiança amb alumnes i famílies.
 • Consciència de la individualitat de cada alumne i capacitat per orientar el seu aprenentatge de manera personalitzada.
 • Respectuosos amb la llibertat de consciència tant dels pares com dels alumnes i coherents amb l’ideari del Centre.
 • Implicats personalment en la formació integral de l’alumne.
 • Formació contínua i implicació en projectes.

Els nostres professors es comprometen a col·laborar amb les famílies per assolir un grau d’aprofitament del recursos educatius excel·lent. La resta de personal del centre comparteix la nostra visió de l’educació i són membres actius de la nostra comunitat.

Descarregar resum del PEC (pdf)

Projecte lingüístic

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) de l’Escola Túrbula, com a part del Projecte Educatiu de Centre (PEC), pretén ser un projecte plurilingüe que reguli l’ús de les llengües en els diferents àmbits de l’escola.

La llengua catalana es converteix en l’eix vertebrador del projecte educatiu plurilingüe i és la llengua vehicular d’ensenyament i aprenentatge. El reconeixement d’haver d’aprendre dues llengües, el català i el castellà, és un privilegi que obre les portes a desenvolupar-se en una societat plural oberta a altres cultures.

Pel que fa referència a les llengües estrangeres, l’escola ha optat per oferir l’anglès com a primera llengua estrangera i l’alemany com a segona.

El contacte amb l’anglès s’inicia a la Llar d’Infants i es garanteix continuïtat durant les etapes d’Educació Infantil, Educació Primària, ESO i Batxillerat. Des de 2009, el centre està participant en diferents projectes d’innovació educativa des de l’àrea de llengua anglesa:

 • Programa Experimental de Llengües Estrangeres (PELE) – 2009-2012. Àrees involucrades: Música i anglès. Etapa: E.S.O
 • Programa Comenius – 2012-2014. Àrees involucrades: Música i anglès. Etapa: E.S.O
 • Pla Integral de Llengües Estrangeres (PILE) – 2012-2014. Àrees involucrades: Educació Visual i Plàstica i anglès. Etapa: Educació Primària.
 • Grup Experimental per al Plurilingüisme (GEP) – 2015-2017. Àrees involucrades: Educació Visual i Plàstica, Cultura i valors ètics i anglès. Etapes: Educació Primària i ESO.
 • Projecte E-Twinning amb diferents escoles d’Europa – Llengua anglesa (Primària)

Remarcar també que es treballen àrees no lingüístiques en anglès a través de l’enfocament AICLE, des de l’Educació Infantil fins a Batxillerat. Així mateix, els alumnes de 4t de l’ESO realitzen el viatge final a Londres, un projecte que es va iniciar el 2009 i que pretén que l’alumnat entri en contacte directe amb la cultura i llengua anglesa. També s’ha de dir que des del curs 2014-15 es realitza una activitat extraescolar dirigida als alumnes que es volen presentar als exàmens oficial de Cambridge (PET i FCE). Un altre aspecte que s’ha de destacar és la presència de la figura de l’auxiliar de conversa, un recurs de vital importància en el context de la nostra escola, ja que ofereix l’oportunitat tant a docents com a alumnes de practicar la llengua anglesa. La figura de l’auxiliar de conversa es manté des de La Llar fins a Batxillerat.

La segona llengua estrangera, l’alemany, s’introdueix a 3r d’ESO i és una matèria optativa que es cursa obligatòriament durant dos cursos amb continuïtat a Batxillerat com a activitat extracurricular. Es treballen diferents projectes internacionals, E-Twinning, amb diferents escoles d’Europa.

Això vol dir que els nostres alumnes, en acabar l’etapa han de dominar el català, llengua vehicular, de cohesió i d’aprenentatge; també han de dominar el castellà; i han de conèixer una o dues llengües estrangeres per tal d’esdevenir usuaris i aprenents capaços de comunicar-se i accedir al coneixement en un entorn plurilingüe i pluricultural.